graikova@iees.bas.bg +359 2 9796397

Цели

Иновативна концепция

Изпълнение

Изследователски задачи

Консорциум

Съвместна работа

Дейности

Четири РП

ИНОВИ информация

Договор № КП-06-Н27-15/14.12.2018г. МОН-ФНИ

"Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г."

Координатор/Базова организация:

Институт по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски" при БАН

Работен пакет

Разработване на безвъглероден
газо-дифузионен електрод за
цинк-въздушна клетка
 

Дейности

Работен пакет

Разработване на
цинков електрод за
цинк-въздушна клетка.
 

Дейности

Работен пакет

Иновативни подходи за структурно охарактеризиране и електрохимично тестване в конфигурация на полуклетка и цяла клетка.

Дейности

Работен пакет

Асемблиране и тестване на презареждаема цинк-въздушна клетка.
 

Дейности

Работни пакети и дейности